poniedziałek, 24 lutego 2014

Wierszowiskowy Konkurs Plastyczny 2014

Z wielka radością informujemy, ze w corocznym wierszowiskowym konkursie plastycznym FPSN pierwsze miejsce w kategorii grupowej zajęła prace Polskiej Szkoły w Oss. Galeria wszystkich prac dzieci z Polskiej Szkoły w Oss dostępna w naszej galerii TUTAJ


Gorąco gratulujemy także wszystkim nagrodzonym w kategoriach indywidualnych! Komunikat organizatorów poniżej:

Ogła­szamy wyniki Wier­szo­wi­sko­wego Kon­kursu Pla­stycz­nego 2014 „Moja Wielka Przygoda”!!!
15 lutego obra­do­wało dostojne Jury w skła­dzie: pani Mira Skot­nicka, pan Krzysz­tof Ste­fań­ski, Agnes i Piotr Ste­fań­ski, oraz Monika Konopka, aby wybrać naj­pięk­niej­sze prace pla­styczne prze­słane do Nij­me­gen przez pol­skie szkoły z całej Holan­dii. Zada­nie było bar­dzo trudne, bo prze­sła­li­ście Kochani takie piękne prace, wyko­nane z taka fan­ta­zja, tak inte­re­su­ja­cymi tech­ni­kami, nawet były przy­kle­jone maka­ro­niki, wspaniale!!
Bar­dzo Wam, Wszyst­kim Uczest­ni­kom kon­kursu, oraz Nauczy­cie­lom i Rodzi­com (za inspi­ra­cję) chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać, bo oglą­da­nie tych prac to była czy­sta przyjemność! Najchętniej nagro­dzi­li­by­śmy Was wszyst­kich, ale że jest to nie­moż­liwe, przy­naj­mniej posta­no­wi­li­śmy przy­znać w każ­dej kate­go­rii tylko i wyłącz­nie Miej­sca Pierw­sze!
Gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com i zapra­szamy do ode­bra­nia nagród oraz obej­rze­nia wystawy wszyst­kich prac na Wier­szo­wi­sku 2014, 30 marca w Mal­den. Do zobaczenia!!
Gale­ria zdjęć na naszej stro­nie:
http://www.nijmegen.polskaszkola.nl/?page_id=653
Kate­go­ria 2–3 lata
Miej­sce Pierw­sze: Ewa Gołka_3,5 lat– Breda
Kate­go­ria  4–6 lat
Miej­sce Pierw­sze: Mar­tin Bruns_6 lat — Nij­me­gen
Miej­sce Pierw­sze: Vik­tor van der Wee_6 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Anto­nina Stojanowicz_6 lat– Schie­dam
Miej­sce Pierw­sze: Jasmin van Elswijk_6 lat  - Ein­dho­ven
Miej­sce Pierw­sze: Iwan Simonis_5 lat — Breda
Kate­go­ria  7– 9 lat
Miej­sce Pierw­sze: Dobru­sia Pielech_9 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Eliza Oboczyńska_8 lat — Ein­dho­ven
Miej­sce Pierw­sze: Łukasz Leśny_7 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Zuzanna Luzar_9 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Adrian Truś_8 lat – Tilburg
Kate­go­ria 10–12 lat
Miej­sce Pierw­sze: Olena Dijkstra_11 lat – Groningen
Kate­go­ria gru­powa
Miej­sce Pierw­sze: Pol­ska Szkoła w Oss “Osstoja”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz