poniedziałek, 24 lutego 2014

Wierszowiskowy Konkurs Plastyczny 2014

Z wielka radością informujemy, ze w corocznym wierszowiskowym konkursie plastycznym FPSN pierwsze miejsce w kategorii grupowej zajęła prace Polskiej Szkoły w Oss. Galeria wszystkich prac dzieci z Polskiej Szkoły w Oss dostępna w naszej galerii TUTAJ


Gorąco gratulujemy także wszystkim nagrodzonym w kategoriach indywidualnych! Komunikat organizatorów poniżej:

Ogła­szamy wyniki Wier­szo­wi­sko­wego Kon­kursu Pla­stycz­nego 2014 „Moja Wielka Przygoda”!!!
15 lutego obra­do­wało dostojne Jury w skła­dzie: pani Mira Skot­nicka, pan Krzysz­tof Ste­fań­ski, Agnes i Piotr Ste­fań­ski, oraz Monika Konopka, aby wybrać naj­pięk­niej­sze prace pla­styczne prze­słane do Nij­me­gen przez pol­skie szkoły z całej Holan­dii. Zada­nie było bar­dzo trudne, bo prze­sła­li­ście Kochani takie piękne prace, wyko­nane z taka fan­ta­zja, tak inte­re­su­ja­cymi tech­ni­kami, nawet były przy­kle­jone maka­ro­niki, wspaniale!!
Bar­dzo Wam, Wszyst­kim Uczest­ni­kom kon­kursu, oraz Nauczy­cie­lom i Rodzi­com (za inspi­ra­cję) chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać, bo oglą­da­nie tych prac to była czy­sta przyjemność! Najchętniej nagro­dzi­li­by­śmy Was wszyst­kich, ale że jest to nie­moż­liwe, przy­naj­mniej posta­no­wi­li­śmy przy­znać w każ­dej kate­go­rii tylko i wyłącz­nie Miej­sca Pierw­sze!
Gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com i zapra­szamy do ode­bra­nia nagród oraz obej­rze­nia wystawy wszyst­kich prac na Wier­szo­wi­sku 2014, 30 marca w Mal­den. Do zobaczenia!!
Gale­ria zdjęć na naszej stro­nie:
http://www.nijmegen.polskaszkola.nl/?page_id=653
Kate­go­ria 2–3 lata
Miej­sce Pierw­sze: Ewa Gołka_3,5 lat– Breda
Kate­go­ria  4–6 lat
Miej­sce Pierw­sze: Mar­tin Bruns_6 lat — Nij­me­gen
Miej­sce Pierw­sze: Vik­tor van der Wee_6 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Anto­nina Stojanowicz_6 lat– Schie­dam
Miej­sce Pierw­sze: Jasmin van Elswijk_6 lat  - Ein­dho­ven
Miej­sce Pierw­sze: Iwan Simonis_5 lat — Breda
Kate­go­ria  7– 9 lat
Miej­sce Pierw­sze: Dobru­sia Pielech_9 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Eliza Oboczyńska_8 lat — Ein­dho­ven
Miej­sce Pierw­sze: Łukasz Leśny_7 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Zuzanna Luzar_9 lat — Til­burg
Miej­sce Pierw­sze: Adrian Truś_8 lat – Tilburg
Kate­go­ria 10–12 lat
Miej­sce Pierw­sze: Olena Dijkstra_11 lat – Groningen
Kate­go­ria gru­powa
Miej­sce Pierw­sze: Pol­ska Szkoła w Oss “Osstoja”

czwartek, 6 lutego 2014

Bal Karnawalowy 2014

Wielki Bal u Reksia już za nami. Zainteresowanie imprezą przerosło nasze oczekiwania. Na Balu bawiło się około 80 dzieci! Dziękujemy wszystkim za obecność.
Bal Karnawałowy u Reksia był wyjątkowy, specjalnie z Polski, dzięki wydawnictwu Publicat, przyjechał na naszą zabawę bohater polskiej kreskówki - Reksio. Sympatyczny piesek bawił się z dziećmi, tańczył i naturalnie pozował do licznych zdjęć. 

Tradycyjnie odbyła się również loteria fantowa na której można było wygrać książki oraz zabawki z Reksiem. Każdy los wygrywał, więc obyło się bez łez rozczarowania. Prawie wszystkie losy zostały kupione.Wierszowiskowy Konkurs Plastyczny 2014

Po raz kolejny nadszedł czas na przygotowanie prac plastycznych na coroczny konkurs plastyczny wierszowiskowy. Konkurs organizowany jest przez Forum Polskich Szkół w Holandii oraz jedna ze szkol należąca do FPSN. W tym roku jest to sąsiednia Szkoła z Nijmegen. Temat konkursu zazwyczaj jest zbliżony do tematu Wierszowiska, które odbywa się w marcu. Nie inaczej jest i teraz, wiec prace plastyczne tworzyły dzieci pod hasłem: "Moja wielka przygoda". Nowością tegorocznego konkursu jest praca wspólna, grupowa. Ze względu na dużą liczbę uczniów w naszej szkole, nie byliśmy w stanie ze wszystkimi zrobić jednej pracy plastycznej. Prace grupowa przygotowały więc dzieci z grup 3 i 2.

Grupa 1 przygotowywała prace w czasie zajęć. Kilkoro dzieci od razu wiedziało co chce namalować, pozostałe chwilę się zastanawiały nad swoimi przygodami. Ktoś wpadł na pomysł, żeby narysować fajerwerki, nie tak dawno oglądane w czasie nocy sylwestrowej. Brokat który można było w tym celu wykorzystać okazał się wystarczającą zachętą dla innych i fajerwerkowych prac powstali w grupie kilka. 

Galeria wszystkich prac dzieci z Polskiej Szkoły w Oss dostępna w naszej galerii TUTAJ

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Po raz drugi Osstoja czynnie włączyła się w zbiórkę pieniedzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki Alinie i Ryszardowi w przeddzień finału, 11.01 w Polskiej Szkole w Oss odbyła się licytacja polskich słodyczy, ksiazek, płyt. Pieniądze zbieraliśmy tez do puszki wśród kursantów języka niderlandzkiego. Udało nam się zebrać prawie 200 euro! Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za hojność. 

W niedziele, Magda, Bogusia, Patrycja i Agnieszka wybrały się do Schiedam gdzie razem z  wolontariuszami z Polskiej Szkoły w Bredzie oraz Polskiej Szkoły z Schiedam kolo Rotterdamu uczestniczyły w Finale zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Kultury.


Osstojowe wolontariuszki malowały dzieciom buźki i robiły brokatowe tatuaże. 


Gratulujemy organizatorom kolejnego, świetnie zorganizowanego Finału!GALERIA ZDJĘĆ Z WOSP

Zaproszenie na spotkania!